Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Bootspat Media, gevestigd te Hoorn, hierna te noemen “Bootspat Media”
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: via een digitaal ingevuld formulier, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Bootspat Media te leveren digitale diensten in de breedste zin van het woord (al dan niet in de vorm van een standaard) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door Bootspat Media te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d.
 6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Bootspat Media bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Bootspat Media bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. De omvang van de verplichtingen van Bootspat Media wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door Bootspat Media, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer Bootspat Media op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Bootspat Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bootspat Media. Bootspat Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. Bootspat Media noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Bootspat Media zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Bootspat Media het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Bootspat Media, prospectussen, catalogi, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Bootspat Media getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Bootspat Media heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Bootspat Media de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, UURTARIEVEN

 1. De door Bootspat Media gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn af magazijn en exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Bootspat Media gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Bootspat Media en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Bootspat Media gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bootspat Media het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens, data en/of inlichtingen telkens in de door Bootspat Media gewenste vorm en op het door Bootspat Media gewenste tijdstip c.q. tijdig aan Bootspat Media verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens, data c.q. inlichtingen aan Bootspat Media verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Bootspat Media in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor Bootspat Media kunnen voortvloeien.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
 3. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, data, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Bootspat Media verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Bootspat Media staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Bootspat Media gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Bootspat Media hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien Bootspat Media in verband met de uitvoering van een overeenkomst werkzaamheden dient te verrichten op het bedrijfsterrein c.q. in de gebouwen van de wederpartij:
  1. verplicht de wederpartij zich ervoor zorg te dragen dat Bootspat Media dan wel door hem ingeschakelde derden volledige toegang hebben op de overeengekomen plaatsen en tijdstippen;
  2. zal de wederpartij op verzoek van Bootspat Media kosteloos hulppersoneel, hulpwerktuigen en materiaal ter beschikking stellen;
  3. garandeert de wederpartij dat alle wettelijke veiligheidsvoorschriften ter zake de werkplek in acht zijn genomen.

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Bootspat Media zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door Bootspat Media per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Bootspat Media te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Bootspat Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Bootspat Media bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van Bootspat Media bevinden.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Bootspat Media zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Bootspat Media stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Bootspat Media in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Bootspat Media gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Bootspat Media het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. Bootspat Media is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Bootspat Media kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Bootspat Media niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Bootspat Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan Bootspat Media niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Bootspat Media het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Bootspat Media heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Bootspat Media verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door Bootspat Media in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9: INBEDRIJFSTELLING

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat Bootspat Media de inbedrijfstelling van de software verzorgt, is de wederpartij verplicht om Bootspat Media in staat te stellen de inbedrijfstelling op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.
 2. Onder inbedrijfstelling wordt verstaan het verzorgen van de basisinstellingen die zijn vereist voor het technisch correct functioneren van de software.
 3. Ook indien inbedrijfstelling niet mogelijk is, door oorzaken gelegen in de sfeer van de wederpartij, blijft de wederpartij verplicht de betaling van de overeengekomen prijs van de software te voldoen.
 4. Na de inbedrijfstelling wordt de software opgeleverd. Bootspat Media zal de software conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren. Onder oplevering wordt verstaan dat een systeem technisch correct functioneert. Voor het inhoudelijk functioneren aanvaardt Bootspat Spetterende Media geen enkele verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 10: RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Bootspat Media binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Bootspat Media.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Bootspat Media te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Bootspat Media kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Bootspat Media dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Bootspat Media indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal Bootspat Media in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 8. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Bootspat Media kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Bootspat Media, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bootspat Media – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Bootspat Media nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Bootspat Media gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Bootspat Media zich die materialen c.q. zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 6. Bootspat Media staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bootspat Media tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 7. Zo door Bootspat Media geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt Bootspat Media de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Bootspat Media en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Bootspat Media tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Bootspat Media of van een derde namens Bootspat Media strijdig gebruik en/of ondeskundige hosting van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, data, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Bootspat Media zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Bootspat Media;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootspat Media;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Bootspat Media heeft verstrekt en Bootspat Media de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan Bootspat Media een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door Bootspat Media te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft Bootspat Media het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Bootspat Media zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Bootspat Media kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Bootspat Media bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Bootspat Media het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Bootspat Media heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Bootspat Media krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Bootspat Media, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Bootspat Media ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Bootspat Media, is Bootspat Media gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Bootspat Media tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Bootspat Media, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Bootspat Media behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudend betalingsverplichtingen jegens Bootspat Media heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door Bootspat Media. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door Bootspat Media aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij Bootspat Media, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval Bootspat Media een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bootspat Media vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 5. De wederpartij is verplicht Bootspat Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Bootspat Media heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Bootspat Media kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Bootspat Media op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Bootspat Media garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Bootspat Media moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door Bootspat Media geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal Bootspat Media, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij Bootspat Media niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat Bootspat Media in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. Bootspat Media zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door Bootspat Media ontwikkelde software. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Bootspat Media zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij Bootspat Media onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Bootspat Media overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Bootspat Media de software vervangen of zodanig wijzigen als Bootspat Media juist acht.
 3. Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij Bootspat Media, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van Bootspat Media zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 4. Het is Bootspat Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Bootspat Media kan bevatten.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Bootspat Media gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Bootspat Media een door Bootspat Media nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Bootspat Spetterende Media te vergoeden. Bootspat Media is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Bootspat Media ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 19: VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Al hetgeen de wederpartij aan Bootspat Media ter beschikking stelt, in verband met de door Bootspat Media te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Bootspat Media staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door Bootspat Spetterende Media zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 5. Bootspat Media verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
 6. Het is Bootspat Media toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
 7. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Bootspat Media (https://www.dewebmakers.nl/privacy-en-cookieverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.
 8. Iedere opdrachtgever die persoonsgegevens voorkomend uit producten en/of diensten c.q. werkzaamheden van Bootspat Media verwerkt, dient als verwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst af te sluiten met Bootspat Spetterende Media. Indien er door de verwerkingsverantwoordelijke geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten, is onze verwerkingsovereenkomst (verwerkingsovereenkomst.pdf) van kracht.

ARTIKEL 20: RISICO OPSLAG INFORMATIE

 1. Bootspat Spetterende Media verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de wederpartij afkomstige data, gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Bootspat Media geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Bootspat Media of derden opgeslagen data, gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan bewuste roekeloosheid en/of opzet van Bootspat Media.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Bootspat Media en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Bootspat Media, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Bootspat Media de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Bootspat Media gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Bootspat Media aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Bootspat Media gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Bootspat Spetterende Media maatwerksoftware speciaal voor de wederpartij ontwikkelt. Onder de term “software” wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

ARTIKEL 22: ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE

 1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Bootspat Media zal die softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat. De wederpartij vrijwaart Bootspat Media voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan Bootspat Media de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door Bootspat Spetterende Media opgeleverde software c.q. fases, indien en voor zover de facturen voldaan zijn. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 23: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Bootspat Media zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
 2. Indien voor de softwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal Bootspat Media de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

ARTIKEL 24: OPLEVERING EN ACCEPTATIE

 1. Bootspat Spetterende Media zal de te ontwikkelen software conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren.
 2. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de software gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan Bootspat Media ter beschikking zullen worden gesteld.
 3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de software voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij Bootspat Media hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat Bootspat Media de gebreken heeft hersteld.
 4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de software gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij Bootspat Media onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Bootspat Media zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal Bootspat Media aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 5. De software wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de software geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij Bootspat Media niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

ARTIKEL 25: GARANTIE T.A.V. DE SOFTWARE

Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding c.q. oplevering zal Bootspat Media naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Bootspat Media toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de software door anderen dan Bootspat Media is gewijzigd en/of bewerkt.

GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Bootspat Media de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor de wederpartij ontwikkelde software (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term “software” wordt in dit kader verstaan: de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

ARTIKEL 26: GEBRUIKSRECHT

 1. Bootspat Spetterende Media verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.
 2. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij Bootspat Media afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
 4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Bootspat Media niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 27: STANDAARDPAKKET VAN TOELEVERANCIER

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Bootspat Media zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

ONDERHOUD

ARTIKEL 28: ONDERHOUD

 1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Bootspat Media de geconstateerde gebreken aan Bootspat Media melden. Na ontvangst van de melding zal BootspatMedia naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
 2. Bootspat Media kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Bootspat Media toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan Bootspat Media is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal Bootspat Media bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Bootspat Media niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Bootspat Media een vergoeding vragen.

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien Bootspat Media werkzaamheden voor de wederpartij verricht ten aanzien van de zoekmachineoptimalisatie.

ARTIKEL 29: ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE

 1. Bootspat Media spant zich ten volste in voor een kwalitatieve vermelding binnen de meest gebruikte zoekmachines. Een bezoekersstijging op de website van de wederpartij is hierbij het doel.
 2. Met betrekking tot deze werkzaamheden geldt voor Bootspat Media een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Bootspat Media kan afwijken van hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachines, spam, afwijzing, uitsluiting of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden.
 4. De door BootspatMedia verstrekte (statische) gegevens zijn slechts van indicatieve aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Bootspat Media is niet aansprakelijk voor de resultaten van de aanmelding en kan – behalve een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers op de middels zoekmachine optimalisatie behandelde website – geen resultaten garanderen.
 6. Bootspat Media kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor uitsluiting, verwijdering of afwijzing door een zoekmachine.

ONTWIKKELEN VAN WEBSITES, WEBSERVICES e.d.

Naast de artikelen 22 tot en met 24, zijn de volgende bepalingen mede van toepassing indien Bootspat Media werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van een website, webservice en/of aanverwanten voor de wederpartij verricht.

ARTIKEL 30: ONTWIKKELEN VAN DE WEBSITE

 1. Bootspat Media zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Bootspate Media de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Bootspat Media en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
 3. Bootspat Media is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
 4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Bootspat Media heeft voldaan.
 5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.
 6. Bootspat Media behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
 7. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met Bootspat Media schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
 8. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bootspat Media een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
 9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 24, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 24 bedoelde testperiode openbaar te maken.
 11. Indien Bootspat Media adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Bootspat Media niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd zoals conform hetgeen ter zake schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 31: GARANTIE T.A.V. DE WEBSITE

 1. Bootspat Media zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Bootspat Media, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
 2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal Bootspat Media, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
 3. De wederpartij dient Bootspat Media schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
 4. Bootspat Media behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Bootspat Media ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

ARTIKEL 32: WEBSERVICE

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij Bootspat Media aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel Bootspat Media als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is Bootspat Media gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Bootspat Media ter zake van eventuele schadevergoeding. Bootspat Media behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van Bootspat Media, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft Bootspat Media tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat Bootspat Media jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
  1. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
  4. zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
  6. via de dienstverlening van Bootspat Media aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Bootspat Media dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  8. zich onrechtmatig te gedragen jegens Bootspat Media en/of derden.
 4. De wederpartij vrijwaart Bootspat Media ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Bootspat Media geleverde hostingservices.
 5. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van Bootspat Media, onverminderd het recht van Bootspat Media om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 6. Bootspat Media is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Bootspat Media.
 7. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

ARTIKEL 33: DE DOMEINNAAM, HUUR EN REGISTRATIE

 1. Bootspat Media verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
 2. Na betaling door de wederpartij van al hetgeen aan Bootspat Media is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
 3. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting betreffende domeinnamen door rechthebbende behoudt Bootspat Media zich het recht voor de domeinnaam/domeinnamen op te zeggen bij de registrar of de domeinnaam/domeinnamen op naam van Bootspat Media of een andere partij te zetten.
 4. Bootspat Media draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
 5. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de wederpartij.
 6. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij de wederpartij uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 34: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan Bootspat Media toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is Bootspat Media daartoe uitsluitend bevoegd.

ARTIKEL 35: HERROEPINGSRECHT

Het recht van herroeping is niet van toepassing op domeinen na registratie. Een domein is een persoonlijk product dat na registratie niet herbruikbaar is.

Voor overige producten zoals hosting geldt een herroepingsperiode van 14 dagen. Deze periode gaat in op het moment van bestelling. Binnen deze periode kan de wederpartij het recht van herroeping uitoefenen. Na deze periode dient de contractduur uitgediend te worden.

CONTACTGEGEVENS

Atoomweg 2, 1627 LE Hoorn
E-mailadres: info@bootspat.nl
Telefoonnummer: 0229 74 53 98